Tips till SFI-prov

(Below you’ll find this Swedish text translated to English)

I slutet av varje skoltermin är det hög tid för nationella prov i SFI – svenskundervisning för invandrare.

Nationella prov i SFI kommer från Skolverket. Testen finns för SFI-kurs B, C och D. D-kursen är den sista kursen på SFI.

Många elever frågar oss lärare:

Vad kommer på SFI-provet?

Vad ska jag studera till ett SFI-test?

Vi lärare kan inte svara, för vi vet inte! Nationella prov ska testa ditt språk på alla sätt: läsa, skriva, höra och prata. Ett språk är stort, och därför är svaret på VAD du ska studera inte så lätt. Det vi lärare kan göra är att rekommendera hur du kan studera.

Swedish2go rekommenderar dig att träna på att skriva. Det är viktigt att du förstår hur man exempelvis skriver e-post, vykort, brev, meddelande, formellt brev.

Det är inte bara viktigt att veta formen på de olika texterna, utan också att du kan vara din egen lärare. Här kommer dina grammatikkunskaper in. Du får inte ett grammatiktest med specifika grammatikfrågor på nationella prov i SFI, men du måste visa att du förstår svensk grammatik när du skriver dina texter och svarar på frågor i testet. Skriv din text, läs den sedan som en lärare. Försök att tänka på grammatiken när du läser ditt eget språk!

Det är viktigt att visa att du kan skriva olika typer av texter, men det är också viktigt att du kan känna igen olika typer av texter när du läser. En kategori av texter kallas för en genre. Exempel på olika genrer är: nyhetsartikel, recept, instruktion, novell, brev…

Träna läsförståelse hela tiden när du studerar. Det är en ganska lång process att bygga upp sin läsförståelse, men genom läsning blir ditt ordförråd och din förståelse större, starkare och säkrare. Det är alltid bra att läsa mycket och träna sig i att förstå vad författaren/skribenten menar. Allting står kanske inte tydligt och klart. En del fakta och innehåll måste man läsa mellan raderna.

Vad betyder “att läsa mellan raderna”?

Detta är en fras som vill förklara att det finns en mening med författarens text, som kanske inte skrivs så tydligt, eller inte alls. Författaren vill att du ska förstå det han/hon menar genom göra andra beskrivningar. Ett enkelt exempel kan vara: “Det började bli mörkt på kvällarna, och de flesta löven hade fallit av träden”. Här ska läsaren gissa att handlingen är i ett nordligt land, som exempelvis Sverige, på hösten.

Materialet på Swedish2gos medlemssidor ger dig en bred bas, från SFI B till SFI D. Om du vill ha extra träning och förklaring är videofilmerna och övningarna ett bra sätt att bli bättre på svenska. Swedish2go kan också hjälpa dig att träna på skrivning av olika typer av texter.

Här kan du se Skolverkets publicering av gamla prov på SFI kurs D.

Lycka till på ditt SFI-test!

 

At the end of each school semester, it is high time for national tests for SFI (svenskundervisning för invandrare).

The national tests for SFI come from Skolverket (the National Agency for Education). The tests are for the SFI-Courses B, C and D. The D-course is the last course of the SFI studies.

Many students ask us Swedish teachers:

What will be asked on the SFI-test?

What should I study for a test in SFI?

Us teachers can’t answer, because we don’t know! National tests are to test your language in every way: reading, writing, listening and speaking. A language is big and therefore the answer of WHAT you should study is difficult. What we can do is to recommend HOW to study.

Swedish2go recommends you to write. It is important that you understand for example the form of how to write an email, postcard, letter, message or formal letter.

Not only is the form of the texts important, but also your language. An advice is that you are your own teacher. Here is where your grammar knowledge will come in handy. You will not get a grammar test with specific grammar questions on a national test for SFI, but you must show that you understand and can use the Swedish language rules when you write your texts and answer questions in the test. Write your text, then read it through, like a teacher. Try to think about all your grammar knowledge  when reading your own language.

It is important to show that you can write different types of texts, but it is also important that you show that you recognize different types of texts while Reading. A category of texts is called a genre. Examples of different genres are: news articles, recipes, instructions, novels, letters…

Practice reading all the time while studying. It is a fairly long process to build up your reading comprehension, but through Reading, your vocabulary and language understanding will become better and stronger. It is Always good to read a lot and practice yourself in what the author/writer really mean. Everything is not always clear in a text. Some facts and content must be read between the lines.

What does “to read between the lines” mean?

This is a phrase that explains that there is a meaning to the author’s text, that maybe isn’t written so clearly, or not at all. The writer wants you to understand what he/she means by making other descriptions. An easy example could be: “It was getting dark in the evenings, and most leaves had fallen off the trees.” Here, the reader can guess that the story takes Place in a Nordic country, for example Sweden, in the fall.

The material on Swedish2go’s membership sites will give you a wide basic understanding of Swedish, from SFI course B to SFI course D. If you want extra practice and explanations, the videos and assignments are a good way to become better in Swedish. Swedish2go can also help you practice writing for different types of texts.

Click here for Skolverket’s publishing of old tests of SFI course D.

Good luck on your SFI-test!

 

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,